برنامه کلاسهای ورزش کارگری 1399

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

رشته  آقا/ بانو محل تمرین روز ساعت  هماهنگی  شماره تماس 
تنیس خاکی  آقایان  داریوش  زوج  17:00-19:00 حامد همایی 9132475671
مدیران  فاخر 17:00-18:00 امین شریفی 9371641670
بانوان  فاخر  15:30-17:00 فاطمه اطمینان 9381480065
دوچرخه سواری  آقایان  ابتدای بلوار زندی نیا شنبه و سه شنبه 15:45-17:00 رضا راشدی  9132471812
بانوان  ابتدای بلوار زندی نیا سیما جعفرآقایی  9132782388